Strobilating Polyps
Strobilating Polyps
Ceramic, Glaze
2012